Nasza oferta
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest badanie sprawozdań finansowych. oprócz badania sprawozdań finansowych przedmiotem działalności Spółki jest:

» sprawdzanie ksiąg rachunkowych,
» doradztwo księgowe i podatkowe,
» wykonywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych,
» działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości,
» doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (jednolity tekst Dz.U. nr 76 z 2002r. poz. 694 z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzane jest w II etapach:

a) badanie wstępne obejmujące szczegółowe badanie badanie systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów źródłowych - umożliwia to usunięcie ewentualnych usterek i nieprawidłowości jeszcze przed zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych;
b) badanie końcowe - po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

W wyniku przeprowadzonego badania jednostka otrzymuje:
a) opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego zawierajcy prezentację wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego;
b) pismo do kierownika jednostki - w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających sporządzenie odrębnego wystąpienia.

Sprawdzanie ksiąg rachunkowych

Usługa ta przeznaczona jest dla tych podmiotów, które nie mają obowiązku badania i nie poddają badaniu spawozadnie finansowe. Przy wykonywaniu tej usługi uwzględnione są wszystkie sugestie zleceniodawcy (np. prawidłowość różnych rozliczeń podatkowych).
Dotychczasowa praktyka wykazuje, że zlecając powyższą usługę jednostka zapewnia sobie prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także wszelkich rozliczeń podatkowych z budżętem terenowym i centralnym.

Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości

Spółka specjalizuje się w:
a) opracowywaniu dokumentacji związanej z przekształceniem i tworzeniem nowych spółek prawa handlowego pod kątem zgodności z Kodeksem spółek handlowych oraz ustawą o rachunkowości,
b) organizowaniu rachunkowości dla nowo powstałych podmiotów,
c) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń podatkowych itp.,
d) opracowywaniu zakładanych planów kont oraz wszelkiego rodzaju instrukcji i regulaminów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie rachunkowości.

Pozostałe usługi

W ramach pozostałych usług Spółka:
a) prowadzi doradztwo podatkowe i księgowe,
b) wykonuje wszelkiego rodzaju analizy ekonomiczno-finansowe,
c) prowadzi działalność szkoleniową w zakresie rachunkowości oraz ustaw podatkowych.

Ponadto Spółka poleca zawarcie krótkoterminowych umów np. na okres kwartału, półrocza lub roku w zakresie doradztwa podatkowego i księgowego. Praktyka życia gospodarczego wykazuje, że w jednostkach, które nie poddają badaniu sprawozdania finansowe, taka forma współpracy daje tej jednostce najwięcej korzyści.

Skontaktuj się z nami:
Rewident Sp. z o.o.
Ostrów Wielkopolski
ul. Ceglana 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ważne adresy:
 
Copyright © 2009 by Rewident Sp. z o.o.